АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

  • Л. Л. Савранчук
Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, Національна поліція, профілактика, корупція

Анотація

У науковій статті висвітлено сутність та зміст адміністративно-правового механізму профілактики корупції в діяльності органів Національної поліції. Запропоновано авторське визначення поняття «адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах Національної поліції» та визначено складники її структури.

Посилання

1. Алфьоров С.М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ: монографія. Харків: Золота Миля, 2011. 372 с.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Офіц.  вісн.  України. 2014. № 87. Ст. 2474.
3. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Офіц. вісн. України. 2015. № 63. Ст. 2075.
4. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
5. Галунько В.В. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія. Херсон: Херсонська міська друкарня, 2010. С. 87–97. URL: http://www.law-property.in.ua/images/books/ apuvsu.pdf.
6. Голосніченко І.П. Адміністративне право України: основні поняття: навч. посібник. Київ: ГАН, 2005. 231 с.
7. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. пособ. для высш. учебю завед. Москва, 1995. 377 с.
8. Серьогін С.М. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади. Публічне управління : теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. Харків: ДокНаукДержУпр, 2010. № 1. С. 134–140.
9. Онищук О.О. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції. Форум права. 2010. № 4. С. 686–689. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_109
10. Стеценко С.Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія. Київ: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2008. 166 c.
11. Ткаченко О.В. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 19 с.
12. Гвоздецький В.Г. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія. Київ: МП «Леся», 2011. 592 с.
Опубліковано
2018-12-03