СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ФОРМИ» ТА «МЕТОДИ» ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

  • Є. Д. Когутич
Ключові слова: форми контролю, методи контролю, діяльність приватних виконавців, державний контроль

Анотація

У статті з’ясовано подібні та відмінні риси категорій «форми» та «методи» контролю. Здійснено аналіз наукових поглядів щодо визначення понять, сутності та змістовного складника цих категорій. Окреслено форми та методи контролю, які застосовуються під час здійснення контролю за діяльністю приватних виконавців. Запропоновано авторські визначення форм та методів контролю за діяльністю приватних виконавців.

Посилання

1. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Прохоров. 2-е изд., доп. Москва: Сов. энцикл., 1983. 1600 с.
2. Битяк Ю., Зуй В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. Харьков: ООО «Одисей», 1999. 224 с.
3. Новий Тлумачний словник української мови у чотирьох томах 42 000 слів. Укладачі: проф. В.В. Яременко, кандидат філологічних наук О.С. Сліпушко. Київ: вид-во «Аконіт», 2000. 3690 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов, ред. В. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
5. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. Київ: Наук. думка, 2004. 304 с.
6. Невядовський В.О. Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі зв’язку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Міжнар. ун-т бізнесу і права. Херсон, 2011. 19 с.
7. Кравченко С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах. Право  України. 2009. № 10. С. 225–231.
8. Ємець Р.О. Адміністративно-правові засади здійснення державного контролю у сфері земельних відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. Київ, 2011. 19 с.
9. Журко В., Ястребов В. Внутриведомственный контроль и социалистическая собственность. Москва: Финансы, 1980. 192 с.
10. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. Битяка. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.
11. Васильев А. Административное право Украины (Общая часть), Учебное пособие. Харьков: «Одиссей», 2001. 288 с.
12. Лебідь Н.В. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2004. 20 с.
13. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. В. Коваленка. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 808 с.
14. Гаращук В. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2003. 413 с.
15. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 9. 1978. 916 с.
16. Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців: Наказ Міністерства юстиції України від 22.10.2018 № 3284/5.
17. Тлумачний словник української мови / за ред. А. Івченко. Харків: «Фоліо». 2002. 543 с.
18. Петрик О. Аудит: методологія і організація: монографія. Київ: КНЕУ, 2003. 260 с
19. Кузьмін О. Основи менеджменту: підручник. 2-ге вид. Київ: Академвидав, 2007. 320 с.
20. Щерба С., Заглада О. Філософія: підручник. Київ: Кондор, 2011. 548 с.
21. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Авер’янов (голова). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
22. Тихомиров Ю. Административное право и процесс: полный курс. Москва: Издательство г-на Тихомирова М.Ю., 2004. 652 с.
23. Чистяков П. Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07.Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2004. 21 с.
24. Карнарук Н. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2007. 186 с.
25. Коросташова І. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2006. 209 с.
Опубліковано
2018-12-03