САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • С. В. Книш
Ключові слова: санітарно-епідемічне благополуччя населення, контрольно-наглядова діяльність, охорона здоров'я, стан здоров'я, середовище життєдіяльності людини

Анотація

У статті наголошено на важливості контрольно-наглядової діяльності у сфері охорони здоров’я, адже від якості її реалізації залежить життя та здоров’я громадян. Визначено, що одним із об’єктів адміністративного контролю та нагляду в цій сфері є санітарно-епідемічне благополуччя населення. Зроблено висновок, що державний санітарно-епідемічний нагляд, виходячи з його змісту, є контрольною, а не наглядовою діяльністю.

Посилання

1. Попович Є.М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2003. 20 с.
2. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Харків : Право, 2010. 624 с.
3. Гладун З.С. Адміністративне право України: опорні конспекти лекцій. Тернопіль : Вид-во ТАНГ, 2002. 226 с.
4. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Київ : «Істина», 2008. 458 с.
5. Адміністративне право України : підручник / В.К. Колпаков. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 736 с.
6. Бахрах Д.Н. Важные вопросы науки административного права. Государство  и  право. 1993. № 2. С. 32–43.
7. Вітвіцький С.С. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2016. 39 с.
8. Грицаєнко Л.Р. Державний контроль і прокурорський нагляд: сутність та співвідношення. Вісник  Національної  академії  прокуратури  України.  2012. № 2. С. 34–38.
9. Денисова А.В. Про співвідношення контролю та нагляду в чинному законодавстві: проблемні питання визначення. Науковий  вісник  Ужгородського  нац.  ун-ту (серія: право). 2016. Вип. 41. Том 2. С. 30–37.
10. Собакарь А.О. Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління. Проблеми правознавства  та  правоохоронної  діяльності. 2010. № 2. С. 58–63.
11. Теремецкий В.И. Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине. Форум права. 2017. № 4. С. 262–267. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_4_42.
12. Ліфінцев О.В. Адміністративно-правові засади контролю у сфері охорони здоров’я : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Дніпро, 2016. 201 с.
13. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218.
15. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03. 2015 № 267. Офіційний вісник України. 2015. № 38. Ст. 1141.
16. Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348. Офіційний вісник України. 2017. № 43. Ст. 1329.
17. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109. Офіційний вісник України. 1999. № 25. Ст. 1178.
Опубліковано
2018-12-03