СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ГРОМАДЯНСТВА, ІММІГРАЦІЇ ТА ЕМІГРАЦІЇ

  • Н. А. Данилевич
Ключові слова: адміністративна процедура, запрошення, публічні стадії, етапи, дія, віза, імміграція

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню стану наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції. Виокремлено три групи досліджень стану сучасних наукових розробок адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції: теоретичні засади адміністративних процедур у діяльності органів влади, адміністративно-правові аспекти громадянства та наукові праці, в яких вивчали імміграцію та еміграцію.

Посилання

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В.П. Тимощук. К.: «Факт», 2003. 496 с.
2. Адміністративне право України: навч. посібник: у 2 т. / за заг. ред. В.В. Галунька. Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. Т. 1: «Загальне адміністративне право». 320 с.
3. Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2002. 182 c.
4. Власенко О.Г. Стан наукової розробки надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Visegrad journal on human  rights:  Culture  Ministry  of  Slovakia  Republic. 2015. № 5 (2). С. 12–16.
5. Воронятніков О.О. Адміністративно-правовий статус державної міграційної служби України: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОНМС України. Запоріжжя, 2012. 17 c.
6. Галіцина Н.В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум  права. 2010. № 4. С. 163–177. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf.
7. Гусаров С.М., Білоус В.В. Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України. Вісник Академії управління МВС. 2008. № 3. С. 6–18.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великого русского языка: в 4 т. М.: «Русский язык», 1980. Т. 3. 588 с.
9. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. К.: «Юрінком Інтер», 2008. 495 с.
10. Адміністративний процес України: навч. посібник / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. К.: «Прецедент», 2007. 531 с.
11. Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. І., 2007. 187 с.
12. Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. І., 2007. 21 с.
13. Миколенко О.І. Місце адміністративного процедурного права в системі юридичних знань та системі права України. Запоріжжя, 2011. 40 с.
14. Михайлишин І.В. Адміністративно-правові засади забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Львів, 2013. 220 с.
15. Мосьондз С.О. Державна міграційна політика в сучасній Україні (адміністративно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2003. 199 c.
16. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1987. 750 с.
17. Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект): дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. К., 2005. 463 с.
18. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми: монографія. К.: Друкарня МВС України. 2004. 308 с.
19. Поєдинок Я.А. Адміністративне провадження про визнання іноземного громадянина та особи без громадянства біженцем та особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ. К., 2013. 222 с.
20. Административное право Российской Федерации / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. М.: «Юрайт», 2010. 444 с.
21. Ратников В.В. Административная процедура аккредитации в сфере высшего образования: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.14. Ч., 2012. 23 с.
22. Савранчук Л.Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. К., 2012. 230 с.
23. Саїв С.С. Правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні (адміністративно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. К., 2007. 194 с.
24. Сікорський О.П. Адміністративно-правовий статус державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / ХНУВС. Х., 2011. 226 c.
25. Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов С.М., Л.М. Шкарапута. К.: «Наукова думка», 2000. 680 с.
26. Стрільченко Є.В. Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних служб зарубіжних країн: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». К., 2012. 204 c.
27. Cупруновський А.І. Міграційне право в системі права України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. 195 c.
28. Талапина Э.В., Тихомиров Ю.А. Административные процедуры и право. Журнал российского права. 2002. № 4. С. 3–13.
29. Тимощук В.П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. К., 2009. 214 с.
30. Тиндик Н.П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні): дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2009. 526 с.
31. Тиндик Н.П.  Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2009. 49 с.
32. Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора): монография / Под ред. Н.М. Конина. Саратов: «Научная книга», 2009. 280 с.
33. Юридичні терміни: тлумачний словник / За ред. В.Г. Гончаренка. К.: «Либідь», 2003. 320 с.
Опубліковано
2018-12-03