ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • Б. Г. Васильчук
Ключові слова: прокуратура України, суб’єкт адміністративного права, функції прокуратури, правозахисна функція прокуратури, компетенція прокуратури

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціональної природи прокуратури України як суб’єкта адміністративного права в сучасних умовах. Проаналізовано існуючі підходи до розуміння функцій прокуратури як суб’єкта адміністративного права. Наголошується на тому, що у функціональному аспекті прокуратура України має самостійні і відокремлені напрями діяльності, весь масив яких не збігається з функціями жодної з гілок влади чи окремого органу. Виокремлено дві групи функцій прокуратури: основні та перехідні. Підкреслюється, що нове концептуальне праворозуміння функціональної природи органів прокуратури передбачає переосмислення напрямів діяльності органів прокуратури з орієнтацією саме на захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права та законності в Україні.

Посилання

1. Бабенко В.І. Адміністративно-правовий статус прокуратури України. Наше право. 2014. № 8. С. 55–57.
2. Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 336 с.
3. Наулик Н., Мамедов Г. Трансформація функцій прокуратури України в сучасних умовах. Вісник Національної  академій  прокуратури  України. 2017. № 1(47). С. 15–20.
4. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика : монографія. Київ, 2001. 440 с.
5. Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах. Xарків : Право, 2017. 152 с.
6. Кобзарев Ф.М. Прокуратура России: правовое положение и перспективы развития: лекция. Москва, 2002. 80 с.
7. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства : монографія. Одеса : Юридична література, 2002. 375 с.
8. Мамедов Г.А. Функції прокуратури в Україні та Азербайджанській Республіці : монографія. Одеса : Фенікс, 2013. 298 с.
9. Стефанчук М.М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Ін Юре, 2016. 500 с.
10. Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : монографія. Київ : Логос, 2018. 376 с.
11. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96–ВР / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
12. Лапкін А.В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. Форум  права. 2017. № 5. С. 213–218. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf.
13. Дьомін Ю. Питання організації та діяльності прокуратури. Вісник  Національної  академії  прокуратури України. 2016. № 3(45). С. 20–28.
14. Мазурик С. Деякі аспекти призначення прокуратури в сучасній Україні. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 2. 2016. С. 159–162.
15. Неврозов О.Б. Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2017. 235 с.
16. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697–VII / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
17. Андрусяк В.Г. Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі інституту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2015. 20 с.
18. Судова влада : монографія / за заг. ред. І.Є. Марочкіна. Xарків : Право, 2015. 792 с.
19. Соколенко О.Л. Захист прав громадян у діяльності правоохоронних органів України: адміністративно-правові засади : монографія. Харків : НікаНова, 2012. 534 с.
20. Кравчук В.С. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури як органу державної влади : монографія. Тернопіль : Терно-граф. 2013. 272 с.
Опубліковано
2018-12-03