НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

  • М. А. Бояринцева
Ключові слова: адміністративний суд, апарат адміністративних суддів, адміністративне судочинство, напрями, оціночні поняття

Анотація

У статті розкрито напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні. Констатовано, що напрямами вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні є такі: приведення нормативно-правового законодавства відповідно до Європейських міжнародно-правових стандартів; зменшення оціночних понять у вітчизняному законодавстві; чітке розмежування юрисдикції між цивільним, господарським судочинством; покращення матеріального забезпечення суду тощо.

Посилання

1. Афанасьєв К.К. Розвиток інституту адміністративних послуг як умова побудови правової держави. Юридична Україна. 2011. № 3. С. 32–39.
2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: монографія / За заг. ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Князєва; НАДУ, Ін-т проблем державного управління та місцевого самоврядування. Київ: Вид-во НАДУ, 2005. 172 с.
3. Битяк Ю.П. Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві.  Вісник  Академії  правових  наук  України. 2003. № 1 (32). С. 51–60.
4. Бурбика М.М. та ін. Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджу. СумДУ, 2016. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/55705/1/Burbyka_1308.pdf.
5. Забігайло В.К. Європейське право: міфічний постулат чи об’єктивний орієнтир розвитку законодавства України? Український часопис міжнародного права. 2001. № 1. С. 61–64 (передрук: Європейське право. 2012. № 1. С. 232–236).
6. Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16 січня 2018 р. Офіційний текст. Київ: «Правова єдність», 2018. 206 с.
7. Пипяком М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Львів, 2016. 191 с.
8. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV. Офіційний вісник України від 30 квітня 2004 р. 2004. № 15. Стор. 30. Ст. 1028. Код акта 28492/2004.
9. Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: Рекомендації Вищого господарського суду України від 2 лютого 2010 р. № 04–06/15. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v06_1600–10.
10. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр.: Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. Офіційний вісник України від 2 червня 2015 р. 2015. № 41. Стор. 38. Ст. 1267. Код акта 76969/2015.
11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
12. Салищева Н.Г. О некоторых способах защиты и охраны прав, свобод и законных интересов в сфере деятельности исполнительной власти в РФ. Конституция РФ и совершенствование механизмов защиты прав человека. М., 1994. С. 78–93.
13. Салищева Н.Г., Хаманева Г.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство в Российской Федерации: науч. издание. Москва. Академ. правовой ун-т при Ин-те гос-ва и права РАН, 2001. 67 с.
14. Сороко В.М. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх якості: навч. посібник. Київ: НАДУ, 2008. 104 с.
15. Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 рр.: затверджено Радою суддів України 11 грудня 2014р. http://nsj.gov.ua/files/1467884108%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%83%D0%B407.pdf.
16. Трегубов Е.Л. Проблеми здійснення захисту прав громадян адміністративними судами України. Часопис  Академії  адвокатури  України:  електронне наукове  фахове  видання. 2010. № 6. С. 1–6. URL: https://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10telasu.pdf.
17. Чаку Є.В. Оптимізація організації та функціонування адміністративних судів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Дніпропетровськ, 2012. 181 с.
18. Юринець Ю.Л. Європеїзація адміністративного права України: теоретико-методологічні засади. Часопис Академії адвокатури України. Т. 9. № 1 (30). 2016. С. 43–71.
Опубліковано
2018-12-03