КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

  • В. В. Прощаєв
Ключові слова: порівняльний аналіз, зовнішня розвідка, розвідувальні органи, розвідувальна діяльність, державний нагляд, прокурорський нагляд

Анотація

У статті з позицій юридичної компаративістики шляхом порівняння законодавства провідних країн світу визначено особливості конституційного забезпечення державного нагляду за діяльністю розвідувальних органів. Обґрунтовано, що державний нагляд є виключною компетенцією органів прокуратури, межі повноважень яких детально прописано правовими нормами в законах про прокуратуру. Ці повноваження не можуть перевищувати межі, визначені конституційними положеннями про функціонування в державі органів прокуратури. З наукових позицій досліджено співвідношення контролю і нагляду за діяльністю розвідувальних органів, показано ознаки загального та відмінного між ними. Основна відмінність контролю від нагляду полягає в тому, що контроль  переслідує не тільки досягнення законності та правопорядку, але й забезпечення ефективності та доцільності. Натомість метою нагляду є точне і неухильне виконання законів, яке не супроводжується оцінкою доцільності прийнятих актів і скоєних дій. Розглянуто напрями наглядової діяльності прокуратури у сфері державного управління розвідувальними структурами, а також форми реагування представників прокуратури у разі порушення законності керівним складом і співробітниками розвідки. Визначено сутність державного нагляду за діяльністю розвідки, яка полягає в забезпеченні законності та правопорядку шляхом виявлення й усунення порушень закону з боку співробітників розвідувальних органів, а також у їх попередженні. Зміст нагляду становить заснована на законі діяльність спеціально уповноважених суб’єктів – органів прокуратури в особі генерального прокурора та визначених ним прокурорів, спрямована на попередження, виявлення та припинення порушень законів з метою забезпечення верховенства закону, конституційних прав і свобод громадян та охоронюваних законом інтересів суспільства і держави. Зазначено, що в українських нормативно-правових актах про розвідку, крім констатації того, що генеральна прокуратура та визначені нею прокурори здійснюють нагляд, доцільно розкрити зміст і предмет нагляду, його форми, методи тощо.

Посилання

1. Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности : автореф. дис. … док. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2006. 55 с. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1227777.
2. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). URL: president.gov.by/ru/constitution_ru/.
3. О Службе разведки Грузии : Закон Грузии от 27 апреля 2010 г. № 2984-вс (контрольный текст по состоянию на 22 февраля 2019 г.). URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/92248?publication=12.
4. О разведывательной деятельности : Закон Грузии от 27 апреля 2010 г. № 2983-вс. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/ 92242/1/ru/pdf.
5. О внешней разведке : Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 г. № 277-IV. URL: http://ru.government.kz/docs/z100000277_20110106~1.htm.
6. О службах безопасности : Закон Эстонской Республики от 20 декабря 2000 г. № 974 (в редакции от 19 декабря 2007 г.). URL: http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegffb.htm.
7. О внешней разведке : Федеральный Закон Российской Федерации от 10 января 1996 г., № 5–ФЗ. URL: http://www.lawrussia.ru/.
8. О вопросах внешней разведки : Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 116. URL: http://pravo.levonevsky.org/.
9. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390–З. URL: http://www.kgb.by/ru/zakon390-3/.
10. Погодина Н.А., Карелин К.В. Соотношение контроля и надзора в российской правовой системе. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=3387.
11. Государственный надзор: понятие, виды, характеристика. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/.
Опубліковано
2019-11-28