МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» І «ПРАВОВА ПОВЕДІНКА»

  • Є. В. Білозьоров НаціональнА академіЯ внутрішніх справ
Ключові слова: діяльнісний підхід, діяльність, поведінка, правова активність, правова діяльність, правова поведінка, соціальна поведінка, юридична (правнича) діяльність

Анотація

Білозьоров Є. В. Методологічні аспекти співвід­ношення юридичних категорій «правова діяльність» і «правова поведінка». - Стаття.

У статті розглянуто методологічні аспекти співвід­ношення юридичних категорій «правова діяльність» і «правова поведінка». Окрема увага дослідника була зосереджена на дефініції юридичної (правничої) діяль­ності як різновиду правової діяльності, і виокремлені її основні ознаки. Таким чином, юридична діяльність:

  • є різновидом соціальної діяльності;
  • відбувається в правовій сфері суспільного життя;
  • здійснюється суб’єктами права;
  • складається з юридично значущих діянь;
  • її результатом є правові засоби, зокрема й норми права;
  • спрямована на досягнення юридичних наслід­ків - упорядкування суспільних відносин.

У дослідженні зазначено, що в межах правової ді­яльності відбувається діяльність суб’єктів, спеціаль­но уповноважених на створення правових актів (пра- вотворчих, правозастосовних, правоінтепретаційних), а також діяльність суб’єктів безпосередньої реалізації права, у процесі якої здійснюються суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників суспільних відно­син. Під поняттям «правова діяльність» автор розуміє юридично значущі діяння суб’єктів права, спрямовані на досягнення юридичних наслідків - упорядкування суспільних відносин.

Аналізуючи окреслену проблему, дослідник у стат­ті зазначає, що поняття «правова поведінка» - бага­тогранне й полідисциплінарне, оскільки є предметом дослідження низки гуманітарних наук (філософії, пси­хології, соціології, правознавства тощо). Автором стат­ті обґрунтовано, що поняття «діяльність» і «поведінка» відмінні, оскільки категорія «поведінка» є меншою, вужчою, ніж поняття «діяльність», тому що діяльність має як реально-, так і морально-перетворювальний ха­рактер і не завжди піддається зовнішньому спостере­женню. Зазначено, що категорії «правова діяльність» і «правова поведінка» не потрібно ототожнювати, оскільки вони різні за своїм змістовним наповненням. Але таке розмежування умовне й пов’язане з багатоа- спектністю дії права на суспільні відносини. На пере­конання автора, у сучасний період категорія «правова поведінка» наповнюється новим змістом, її необхідно розглядати через призму поняття «правова діяльність» із врахуванням структурно-функціональної характе­ристики таких правових явищ.

Біографія автора

Є. В. Білозьоров, НаціональнА академіЯ внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту № 2Національної академії внутрішніх справ

Посилання

Дія права : інтегративний аспект : монографія відп. ред. Н.М. Оніщенко. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. 360 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. : 42 000 слів : для студентів вищих та серед¬ніх навчальних закладів / уклад. : В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : АКОНІТ, 1998. Т. 1. А-Є. 910 с.

Всесвітній словник української мови. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/ (дата звер¬нення: 10.05.2021).

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд ; предс. научно-ред. совета В.С. Степин. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Мысль, 2010. Т. 1 : А-Д. 744 с.

Філософський енциклопедичний словник /

B. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Абрис,

742 с.

Соціологія : підручник / за ред. В.Г. Городя- ненка. Київ : ВЦ «Академія», 2008. 544 с.

Настасяк І.Ю. Загальнотеоретичний аналіз правової діяльності (в контексті дослідження функцій- ної частини правової системи). Jurnalul juridic national: teorie sipractica. 2018. № 5. С. 24-28.

Фаткуллин Ф.Н. Проблемы общей теории со¬циалистической правовой надстройки. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. Т. 1. 247 с.

Шалиев Б.В. Юридическая деятельность в со¬временном российском обществе : (теоретико-правовой аспект) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва,

154 с.

Юридическая деятельность : сущность, струк¬тура, виды : сборник научных трудов / редкол. : В.Н. Карташов (отв. ред.) и др. Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 1989. 139 с.

Гусарєв С.Д. Юридична діяльність : методоло¬гічні та теоретичні аспекти. Київ : Знання, 2005. 375 с.

Теплюк М.О. Правотворчість як діяль¬ність, пов’язана з правом. Бюлетень Міністер¬ства юстиції України. 2013. № 12. С. 90-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_12_31. (дата звернення:11.05.2021).

Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих на-вчальних закладів / М.В. Цвік та ін. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2009. 583с.

Сырых В.М. Социология права : учебник. 4-е изд., доп. и перераб. Москва : Юстицинформ, 2012. 472 с.

Бобылев А.И. Правовое поведение и его виды. Право и государство : теория и практика. 2009. № 4. С. 6-12.

Тарахонич Т.І. Поведінка у сфері права: поняття, ознаки, види. Правова держава. 2007. № 17. С. 53-59.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социо¬логии / Перевод с польского М.М. Гуренко. Москва : Прогресс, 1969. 240 с.

Гарасимів Т.З. Поведінка людини: філософ¬сько-правова рефлексія «діяльність» та «активність». Вісник Національного університету «Львівська по¬літехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855.

C. 149-151.

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 416с.

Ліфарєва Н.В. Психологія особистості : навчальний посібник. Київ : Центр навч. л-ри. 2003. 240 с.

Гарасимів Т.З. Поняття «поведінка» та «ді¬яльність» як основа філософеми девіантної пове¬дінки. Вісник національного університету «Львів¬ська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 824. С. 228-232.

Закон, поступок, ответственность / В.Н. Куд¬рявцев. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 448 с.

Ананьев В.Г. Человек как предмет познания. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1968. 425 с.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. Москва : Наука, 1982. 288 с.

Кримінальний кодекс України : Закон Украї¬ни від 05 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 10.05.2021).

Опубліковано
2021-08-31