ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ АДВОКАТА - СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • О. C. Заяць ЛьвівськИЙ державнИЙ університет внутрішніх справ
Ключові слова: держава, суспільство, особистість, адвокат, адвокатська діяльність, справедливість, від¬повідальність

Анотація

Заяць О. С. Обґрунтування основоположних принципів адвоката - справедливості та відповідаль­ності. - Стаття.

Стаття присвячена обґрунтуванню основополож­них в адвокатській діяльності принципів справедли­вості й відповідальності в межах філософсько-право­вого дискурсу. З’ясовано, що з-поміж похідних від аксіологічних принципів правозахисної діяльності адвоката необхідно виокремити передусім ідею спра­ведливості в здійсненні правосуддя. Отже, доведено, що, як і гуманізм, справедливість є морально-юридич­ною категорією. Утім, констатується, що, хоча ідея справедливості й пронизує весь кримінальний процес, впливаючи на якісний характер не лише прийнятих рішень, а й вибору способів їх досягнення, все ж нате­пер вона залишається більшою мірою декларативним принципом. Відзначено, що своєрідність соціального статусу, правової свідомості й специфіки виконуваної діяльності безпосередньо впливають на формування в адвоката особливого відчуття справедливості, що апріорі еквівалентно впливає на його професійні осо­бливості. Тому з огляду на це однією з умов успішної діяльності адвоката, як у професійно-правозахисно- му, так і в представницькому напрямах є набуття ним високої політичної культури. Отже, саме рівень полі­тичної культури адвоката впливає на розуміння ним особистої відповідальності за формування та утвер­дження в суспільстві такого принципу, як справедли­вість. Цей принцип безпосередньо пов’язаний із ще одним аксіологічним принципом діяльності адвоката, а саме з відповідальністю як відповідністю поведінки адвоката соціально-нормативним вимогам, його профе­сійному обов’язку, підпорядкованістю його поведінки соціальному контролю та інше. Таким чином, в тексті статті зображено, що відповідальність адвоката є різ­новидом суспільно-правової відповідальності. Отже, стверджується, що, зважаючи на специфіку інститу­ту професійної відповідальності адвоката, слід заду­матися про його подальший розвиток, перспективи й проблеми, які в чинних правилах адвокатської етики викладені не достатньою мірою та не системно. За­пропоновано для початку процесу внесення змін у цей кодекс все ж таки з’ясувати, чи влаштовує сучасну адвокатську спільноту ситуація, що виникла навколо притягнення адвокатів до професійної відповідально­сті? Вочевидь ні. Що й зумовлює актуальність проведе­ного дослідження.

Біографія автора

О. C. Заяць, ЛьвівськИЙ державнИЙ університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Посилання

1. Ильин И.А. Путь к очевидности. Москва : Республика, 1993. 441 с.
2. Mulholland J. Criminal justice system is “on its knees”, says top English lawyer. URL: https://www.theguardian.com/law/2020/nov/19/ criminal-justice-system-is-on-its-knees-says-top-english- lawyer.
3. Spannhake J. Five Traits of Great Lawyers. URL: https://www.attorneyatwork.com/five-traits- great-lawyers/.
4. Бліхар В.С. Екзистенція правової допо¬моги як філософсько-правового феномену. Віс¬ник Національного університету «Львівська по¬літехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С.130-135.
5. Sherman J.F. Six Reasons Why Lawyers Should Practice Law with Respect for Human Rights (The International Bar Association has issued draft guidance
for legal professionals on the Guiding Principles). URL: https://shiftproject.org/six-reasons-why-lawyers- should-practice-law-with-respect-for-human-rights/.
6. Файєр О.А. Поняття професійної відповідаль¬ності та підстави її виникнення. Форум права. 2009. № 3. С. 627-633. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_ index.htm 2009 3 98.
Опубліковано
2021-08-31