СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИНИ ДО ПРАВЛІННЯ СВЯТОСЛАВА ІГОРОВИЧА

  • А. А. Настюк кафедра конституційного адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: данина, хакан, арабські джерела, полюддя, торговельні шляхи

Анотація

Настюк А. А., Третяк С. М. Система збору данини до правління Святослава Ігоровича. - Стаття.

У статті нами досліджується виникнення та розви­ток системи збору данини в Київській Русі. У нашій роботі ми проаналізували арабські джерела, в яких отримали дані про податкову систему в русів і слов’ян до приходу Рюрика. Нами було встановлено, що в ру- сів і слов’ян були різні по суті системи збору данини. Якщо в русів система податків була основана на базі процентних відрахувань на користь хакана й залежала напряму від прибутків, розбою та торгівлі, то в слов’ян надходження в казну царя залежали від об’єму виро­блених харчів, які своєю чергою впливали на кількість родин.

Наступним етапом нашого дослідження став період створення глобальної системи збору данини, яку візан­тійський імператор Костянтин Багрянородний назвав полюддя. Аналіз літописних джерел вказав, що систе­ма почалась формуватися після захоплення Олегом Ки­єва. Ми дійшли висновку, що за основу системи сплати данини більшою мірою бралася хазарська модель.

Нами виявлено, що оподаткування з людини й сім’ї замінюється на сплату з господарської одиниці. Літо­писи вказують, що із самого початку формування сис­теми сплати данини виплати були фіксовані й могли змінюватись тільки після спроб повстань із боку дан­ників. Слід зазначити, що полюддя спонукало князів­ську владу шукати вигідні й великі центри збуту сиро­вини. За вказаними критеріями таким центром стала Візантія.

Нами було встановлено, що залежність систе­ми полюддя від візантійських ринків призвела до фінансової катастрофи в період правління Ігоря Рюри­ковича. Саме ця катастрофа, на нашу думку, і спричи­нила кризу в системі сплати данини. Ми вважаємо, що саме нестача коштів у казні руського князя через еко­номічну блокаду Візантії й призвела до того, що були порушені данницькі відносини з древлянами.

У нашому досліджені ми дійшли висновку, що дії княгині Ольги були спрямовані не на встановлен­ня нової системи збору данини, а на запуск старої, яка була зруйнована Ігорем Рюриковичем.

Біографія автора

А. А. Настюк, кафедра конституційного адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму

Посилання

1. Мельникова О. А. Древняя Русь в свете зару¬бежных источников. Москва : Логос, 2003. 609 с.
2. Фроянов И.Я. Сборник документов по истории СССР IX-XIII ст. Москва : Высшая школа, 1970. 261 с.

3. Новосельцев. А.П. Древнерусское госу¬дарство и его международное значение. Москва : Наука, 1965. 476 с.
4. Грушевський М.С. Виїмки з джерел до історії України-Русі. Львів : Наукове товариство імені Шев¬ченка, 1895. 143 с.
5. Полное Собрание Русскихъ Летопи¬сей. Холмогорская летопись. Ленинград : Наука, 1977. Т. 34. 250 с.
6. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Лето¬писный сборникъ, именуемый Тверской летописью. Санкт-Петербург : Типография Леонида Демиса Эдуар¬да Праца, 1863. Т. 15. 505 с.
7. Кури В.Е. О прямых налогахв Древ¬ней. Казань : Юридический сборник, 1855.
С.105-152.
8. Ипатиевская летопись. Санкт-Петербург : Пе¬чатная В. Головина Леонида, 1871. 616 с.
9. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Рус- скій Хронографъ. Часть первая. Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1911. Т. 22. 568 с.
10. Татищев В.Н. История Российская. Москва : Єрмак, 2005. Т. 2.735 с.
11. Полное Собрание Русскихъ Летописей. За- паднорусскія летописи. Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1907. Т. 17. 648 с.
12. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Лето¬писный свод 1497. Летописный свод 1518. Москва, Ле¬нинград : А.Н.СССР, 1962. Т. 28. 355 с.
13. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Типографическая летопись. Санкт-Петербург : 2-я Государственная типография. Галерная 1, 1921. Т. 24. 272 с.
14. Полное Собрание Русскихъ Летопи¬сей. Псковские Софиевские летописи. Санкт- Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1851. Т. 5. 275 с.
15. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Па¬триаршая или Никоновская летопись. Санкт-Петер¬бург : Типография Эдуарда Праца, 1862. Т. 9. 256 с.
16. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Радзи- виловская летопись. Ленинград : Наука, 1989. Т. 38. 177 с.
17. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Устюжские и вологодские летописи XVI - XVIII вв. Ленинград : Наука. 1982.Т. 38. 228 с.
18. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Симе- оновская летопись. Санкт-Петербург : М.А. Алексан¬дрова, 1913. Т. 18. 283 с.
19. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. Москва : Финансы; ЮНИТИ, 1997. 384 с.
20. Шевердін М.М. Становлення та розви¬ток прямого оподаткування в Київській Русі (ІХ - ХІІІ ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина ІІ. Т 1. 2013. С. 120-123.
21. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Вологодско-Пермская летопись. Москва : Наука, 1959. Т. 26. 412 с.
22. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Лаврентьевская и Троицкая летописи. Санкт-Петер¬бург : Типография Эдуарда Праца, 1846. Т. 1. 267 с.
23. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Ника- норовская летопись. Москва, Ленинград : А.Н. СССР, 1962. Т. 27. 366 с.
24. Юшков С.В. Памятники Русского права. Москва : Госюриздат, 1952. 287 с.
25. Войтович Л.В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква : Видавець Олександр Пшонків- ський, 2006. 782 с.
26. Настюк А.А. Організація проведен¬ня полюддя в Київській Русі. Держава і право : Збірник наукових праць: Юридичні і політич¬ні науки. Вид-чий дім «Юридична книга». 2009. Вип. 43. С. 111-116.
27. Рыбаков Б.А. Мир истории. Москва : Молодая гвардия, 1984. 351с.
28. Мельникова Е.А. Древнерусское полюдье и древненорвежская вейцла. Древняя Русь. Вопросы ме¬диевистики. 2017. № 3 (69). С. 84-85.
29. Полное Собрание Русскихъ Летопи¬сей. Книга степенная царского родословія. Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1908. Т. 21. 342 с.
Опубліковано
2021-08-31