КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

  • М. Г. Тараненко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • М. М. Тараненко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: Конституція, Пилип Орлик, геть- ман-емігрант, козацька старшина, генеральна рада, генеральний суд

Анотація

Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні. - Стаття.

У статті проаналізовано основні причини розробки першого вітчизняного конституційного акта - Кон­ституції Пилипа Орлика 1710 року (Договори і Поста- новлення прав і вольностей Війська Запорозького), показано сутність цього видатного політико-правового документа, його значення в боротьбі українського на­роду за власну національну державність. Заслуговує на увагу детальне висвітлення реальних умов, у яких опинилася українська козацька еміграція після пораз­ки короля Карла ХІІ в Полтавській битві 1709 року.

 

Після смерті гетьмана І. Мазепи козацьку старшину турбувало вирішення значного кола наболілих пи­тань, що й стало основною причиною розроблення сус­пільного договору між нею та новобраним гетьманом. У проведеному дослідженні доведено, що Конституція 1710 року не була персональним витвором гетьмана в екзилі П. Орлика, а колективною думкою представни­ків першої української політичної еміграції: козацької старшини, запорожців і представників рядового коза­цтва, які виступали проти антидемократичної самодер­жавної форми правління в Україні гетьмана І. Мазепи. Особлива увага приділялася усуненню економічних та корупційних зловживань гетьмана та козацької еліти як одній із найбільш гострих проблем, що потребувала негайного вирішення. У статті детально аналізують­ся преамбула й усі 16 статей Конституції, які за своїм змістом можна об’єднати в 4 окремі розділи: загаль­ноукраїнські завдання, проблеми запорозького коза­цтва, організація державного правління Гетьманщини та заходи проти соціально-економічних зловживань у Гетьманщині. У дослідженні дається оцінка, під­креслюється значення Конституції 1710 року в розвит­ку політико-правової думки України XVIII століття і подальшому будівництві Української козацької респу­бліки. Важливо, що основні положення першого укра­їнського конституційного акта, на відміну від інших тогочасних європейських держав, де панував абсолю­тизм, заклали міцні основи представницького вряду- вання та парламентаризму, створювали широкі мож­ливості для запровадження в Україні республіканської форми правління.

Біографії авторів

М. Г. Тараненко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України

М. М. Тараненко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України

Посилання

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові ота¬мани Запорозької Січі. Київ : Либідь, 1993. 288 с.
2. Василенко Н. Конституция Пилипа Орлика. Ученые записки Института истории Российской ас-социации научно-исследовательских институтов об¬щественных наук. Москва, 1929. Т. 3. С. 153-171.
3. Грушевський М. Шведсько-український союз 1708 р. Великий українець : Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. Київ : Веселка, 1992. 551 с.
4. Донцов Д. Історія розвитку української дер¬жавної ідеї. Київ : Товариство «Знання» України,
1991. 48 с.
5. Замлинський В. Пилип Орлик. Історія Украї¬ни в особах: IX-XVIII ст. / В. Замлинський (кер. авт. кол.) та ін. Київ : Україна, 1993. 396 с.
6. Енциклопедія історії України: у 10-и т. Київ : Наукова думка, 2011. Т. 8. 520 с.
7. Кресін О. «Пакти й конституції зако¬нів і вольностей Запорозького Війська <...>» 1710 р. Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 192-203.
8. Крип’якевич І. Історія України. Львів : Світ,
1992. 556 с.
9. Крупницький Б. Гетьман Пилипа Орлик (1672-1742). Його життя й доля. Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1956.
10. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва. Київ : Рада, 1994. 173 с.
11. Слюсаренко А., Томенко М. Історія україн¬ської конституції. Київ : Товариство «Знання» Украї¬ни, 1993. 192 с.
12. Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея XVII-XVIII ст. : проблеми формування, еволюції, реалізації. Київ : Альтернативи, 1997. 367 с.
13. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. Пер. з англ. В. Кулика. Київ : Либідь, 1994. 240 с.
14. Телешун С. Державний устрій Украї¬ни: проблеми політики, теорії і практики.
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 344 с.
15. Ульяновський В. Пилип Орлик. Володарі гетьманської булави. Київ : Варта, 1994. 560 с.
16. Хрестоматія з історії держави і пра¬ва України : навчальний посібник / упорядн. : А. Чайковський (кер.) та ін. Київ : Юрінком- Інтер, 2003. 656 с.
17. Шевчук В., Тараненко М. Історія української державності : Курс лекцій. Київ : Либідь, 1999. 480 с.
18. Яворницький Д. Історія запорозьких коза¬ків : у 3-х т. Київ : Наукова думка, 1990-1991. Т. 3. 1991. 557 с.
Опубліковано
2021-08-31