МЕДІАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • B. М. Дудник
  • C. В. Дяченко Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України
Ключові слова: медіація, медіатор, урегулювання спору за участі судді, альтернативні способи розв’язан¬ня конфліктів, мирова угода, посередництво

Анотація

Дудник В. М., Дяченко С. В. Медіація в цивільному судочинстві. - Стаття.

Стаття присвячена дослідженню та порівнянню інститутів медіації та врегулювання спору за участю судді. Питання розмежування медіації як альтерна­тивного способу розв’язання конфліктів і врегулюван­ня спору за участі судді стае все більше актуальним. Як свідчить судова практика, окрім судового розгляду справи як традиційного способу розв’язання конфлікту існують інші способи врегулювання спірних відносин між сторонами, зокрема це медіація, яка мае позитив­ну тенденцію застосування в цивільному судочинстві. Проте натепер інститут медіації знаходиться на ста­дії становлення, а його застосування в спорах не мае повноцінного нормативного регулювання. У статті по- рушуеться проблема відсутності законодавчого акта, який чітко визначить основні положення, що стосу­ються здійснення медіації. Хоча розвиток і поширення медіації вплине на процес урегулювання спорів, тому що мае низку переваг перед судовим розглядом справи. Також це сприяе зменшенню навантаження на судові органи, забезпечить ефективність судового розгляду справ, швидкість врегулювання спору. Також проана­лізовано погляди вчених щодо впровадження меді­ації в систему способів розв’язання спорів. Схожою за правовою природою з медіаціею е така процедура, як врегулювання спору за участю судді, через що такі процедури досить часто помилково ототожнюють, тому в статті наведено основні відмінності обох способів розв’язання конфліктів. На підставі аналізу судової практики застосування інститутів медіації та врегу­лювання спору за участю судді доведено, що інститут медіації е повністю самостійною та незалежною при- мирювальною процедурою. Сформульовано висновки, в яких зазначено, що для повного відмежування від ін­ших способів здійснення правосуддя та врегулювання конфліктів процедуру медіації необхідно унормувати в законодавстві України, що сприятиме ефективному розвитку й збільшення тенденції застосування.

Біографії авторів

B. М. Дудник

студентка ІІІ курсу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України

C. В. Дяченко, Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, доцент кафедри цивільного права та процесу

Посилання

1. Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третей¬ському суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2006. 632 с.
2. Дяченко С.В., Божук 1.1. Судова практика застосування альтернативних способів врегулюван¬ня спорів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 11-15.
3. Самохвалов В.П. Медіація як інститут віднос¬ного й примирного правосуддя. Перспективи засто¬сування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні : матеріали ІІ Львів. міжнар. форуму. Львів, 2009. С. 175-178.
4. Дяченко С.В, Колокольна Н.С. Запроваджен¬ня медіації для вирішення сімейних спорів у цивільно¬му судочинстві України: судова практика. Юридичний науковий журнал. 2020. № 2. С. 118-121.
5. Про медіацію : Проект Закону України від 19 травня 2020 р. № 3504. База даних «Законодав¬ство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 01.03.2021).
6. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-I / Вер¬ховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15 (дата звернення: 14.03.2021).
7. Бичкова С.С. Право відповідача на визнання позову: процесуальний аспект. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 268-277.
8. Грень Н.М. Реалізація права людини на спра¬ведливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.01 ; Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017. 85 с.
9. Рішення у справі № 759/12682/19 (прова¬дження № 2/759/929/20). Святошинський районний суд м. Киева від 10 лютого 2020 р.
10. Ухвала у справі № 482/2159/17 (провадження № 2/482/58/2018). Новоодеський суд м. Нова Одеса від 24 травня 2018 р.
11. Ухвала у справі № 537/1366/19 (проваджен¬ня № 2/537/37/2020). Крюківський районний суд м. Кременчука від 15 березня 2021 р.
12. Ухвала у справі № № 482/2159/17 (про¬вадження № 2/482/58/2018). Новоодеський суд м. Нова Одеса від 20 червня 2018 р.
13. Дяченко С.В., Красько В.В. Домовитись не можна судитись. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 5 (34). С. 62-66.
Опубліковано
2021-08-31