НАЛЕЖНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ

  • Н. В. Коробцова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: належне волевиявлення, медична послуга, медичні правовідносини, оціночна категорія, життя, здоров’я

Анотація

Коробцова Н. В. Належне волевиявлення в медич­них правовідносинах як оціночна категорія. - Стаття.

У статті досліджено поняття «належне волевияв­лення» в медичних правовідносинах. Акцентується на тому, що волевиявлення у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення та дає можливість за потре­би як укласти договір про надання медичних послуг, так і вчасно отримати відповідну допомогу (послугу). Водночас важливе значення має саме вільне, усвідом­лене й добровільне волевиявлення особи, яке тільки за наявності таких складових частин є належним. По­няття «належне волевиявлення» в роботі розглядаєть­ся як оціночна категорія.

У статті проаналізовані випадки, коли воля особи, яка потребує допомоги, не враховується як під час укла­дення договору про надання медичних послуг, так і під час отримання відповідних послуг. Мало того, у певних випадках законодавець нею нехтує, виходячи з тако­го: оскільки дійсну реальну волю особи на отримання допомоги з’ясувати не можливо (особа знаходиться в невідкладному стані), наявність її презюмується, оскільки йдеться про збереження життя, здоров’я осо­би. Проблема визначення «належності» волі виникає також у випадках, коли це питання законодавець доз­воляє розв’язувати не самим пацієнтам, а іншим осо­бам (батькам, опікунам, іншим законним представни­кам такої особи). Проаналізувавши практику розгляду справ ЄСПЛ стосовно досліджуваної теми, зроблено висновок про те, що таке волевиявлення не завжди відповідає інтересам осіб-пацієнтів, а тому не може розглядатися як «належне».

 

Отже, оціночні категорії мають як позитивні, так і негативні риси, які можливо побачити в тому числі й досліджуючи поняття «належне волевиявлення». У ре­зультаті проведеного дослідження можна дійти такого висновку: питання «належного волевиявлення» в ме­дицині потребують більшої конкретизації та імпера­тивності в законодавстві, особливо коли йдеться про от­римання його від інших сторонніх осіб.

Біографія автора

Н. В. Коробцова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права № 1

Посилання

1. Коробцова Н.В. Вади волі при укладенні до¬говорів про надання медичних послуг. Вчені запис¬ки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2021. № 1. С. 29-33.
2. Волевиявлення в праві. LIGA 360 : веб¬сайт. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ TS000755 (дата звернення: 05.06.2021).
3. Покровский И.А. Основные проблемы граж¬данского права. Москва : Статут. 1998. 353 с.
4. Бершицкий Э.Е. Правовая определен¬ность и оценочные категории: краткий очерк на примере составов правонарушений в различных отраслях права. Москва : М-Логос, 2021. 154 с. URL: https://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/ 2021/02/bershiczkij_pravovaya-opredelennostobrab.-1. pdf (дата звернення: 04.06.2021).
5. Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москва проти Російської Федерації : Рішення ЄСПЛ по справі (заява № 302/02) від 10 червня 2010 р. / Європейський суд із прав людини. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fr e#{%22itemid%22:[% 22001-145420% 22]} (дата звер¬нення: 06.06.2021).
6. Glass проти Сполученого Королівства : Рі¬шення ЄСПЛ по справі (заява № 61827/00) від 18 бе¬резня 2003 р. / Європейський суд із прав людини. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{% 22languageiso code%22:[%22RUS%22],%22appno%22:[%2261827/ 00%22],%22documentcollectionid2%22:[%22ADMISS IBILITY%22],%22itemid%22:[%22001-183710%22]} (дата звернення: 06.06.2021).
7. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III / Верховна Рада Украї¬ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489- 14#Text (дата звернення: 06.06.2021).
Опубліковано
2021-08-31