ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. М. Котенко Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
Ключові слова: правова природа, освітні послуги, оплатний договір, принципи цивільного права, методи адміністративного регулювання

Анотація

Котенко О. М. Правове регулювання договору про надання платних освітніх послуг у сфері вищої освіти. - Стаття.

У статті розглянуто правову регламентацію догово­ру про надання платних освітніх послуг у сфері вищої освіти, оскільки вдосконалення системи освіти й освіт­нього законодавства представляється найважливішим завданням соціально-економічного розвитку й одним із пріоритетів сучасної державної політики є необхід­ність розвитку нормативно-правової бази у сфері освіти й надання платних освітніх послуг.

Водночас слід зазначити, що проблеми правової характеристики договору про надання платних освіт­ніх послуг у сфері вищої освіти в різних роботах так і не розв’язані, що дозволяє варіювати такі послуги в різних галузях права, применшуючи значення в їх визначенні, що ще раз доводить необхідність проведен­ня дослідження.

У статті зазначається, що основним правом за­мовника за договором про надання платних освітніх послуг у сфері вищої освіти є все-таки право вимагати від виконавця надання освітніх послуг.

Крім цього, у роботі зазначається, що особи, які навчаються, вправі освоювати крім навчаль­них дисциплін за обраними напрямами підготовки (спеціальностями) будь-які інші навчальні дисци­пліни, що викладаються у виші, в порядку, перед­баченому його статутом і договором; брати участь в обговоренні й розв’язанні найважливіших питань діяльності вищого навчального закладу, в тому числі через його громадські організації та органи управління; користуватися в державній установі бі­бліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових та інших підрозділів вищого навчального закладу в порядку, встановленому його статутом.

Не викликає сумнівів, що однією з ключових умов будь-якого договору, в тому числі й договору про надан­ня платних освітніх послуг, є його предмет. У статті зазначено, що предметом договору є освітні послуги, які характеризуються тим, що діяльність виконав­ця втілюється не в реальному результаті, а в деякому нематеріальному результаті, виражається в знаннях, уміннях, досвіді й навичках, придбаних студентом в процесі й у результаті їх надання.

Дослідивши різні теоретичні думки й норми законодавства України з приводу правової природи договору про надання платних освітніх послуг у сфе­рі вищої професійної освіти, виявлено, що майнові відносини у сфері надання платних освітніх послуг опосередковуються договором, що має цивільноправо- вий характер. У взаємини з освітніми організаціями громадяни вступають на строго добровільних засадах, що відповідає принципу свободи договору й нормам ци­вільного права.

Біографія автора

О. М. Котенко, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

відділу професійної підготовки та післядипломної освіти

Посилання

1. Про освіту : Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VlIl / Верховна Рада України. Відомо¬сті Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380.
2. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. Відомо¬сті Верховної Ради України. 2017. № 37-38. Ст. 2004.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-41. Ст. 356.
4. Голоденко І.О. Договір про надання освітніх послуг у цивільному праві України. Актуальні про¬блеми приватного права : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (до 90-річчя від дня його народжен¬ня), м. Одеса, 15 грудня 2017 р. / упор. та відп. ред.
І.С. Канзафарова, В.М. Зубар. Одеса : Астропринт, 2017. С. 88-94.
5. Деревянко Д.В. Щодо визначення понять «надання освітніх послуг» та «надання послуг у сфе¬рі освіти». Вісник Запорізького юридичного інститу¬ту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4 (57). С. 92-109.
6. Данилова Л.Я. Особенности правового регу¬лирования отношений, возникающих при возмезд¬ном оказании образовательных услуг. Юридическое образование и наука: проблемы модернизации : Тези
Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2011. С. 15-41.
7. Волчанская Л.М. Динамика договора возмезд¬ного оказания образовательных услуг. Юридическое образование и наука. 2013. № 2. С. 57-63
8. Куров С.В. Особенности гражданско-правово¬го регулирования возмездного оказания образователь¬ных услуг. Право и образование. 2011. № 6. С. 2-37.
Опубліковано
2021-08-31