ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

  • О. О. Рубан Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: захист прав кредиторів, процедура банкрутства, розпорядження майном, ліквідація, ми¬рова угода

Анотація

Рубан О. О. Окремі аспекти захисту прав кредито­рів під час процедури банкрутства. - Стаття.

Статтю присвячено дослідженню різних аспектів захисту прав кредиторів під час процедури банкрут­ства. Розглянуто питання захисту прав і забезпечення вимог кредиторів. Проаналізовано зміни, які внесені до законодавства про неплатоспроможність (банкрут­ство). Зокрема норми Кодексу України з процедур банкрутства. Зазначено, що самим Кодексом України з процедур банкрутства не передбачено укладення ми­рової угоди під час провадження у справі про банкрут­ство, а отже, у такому разі господарські суди повинні керуватися нормами Господарського процесуального кодексу України. На стадії розпорядження майном права кредиторів захищаються за допомогою різно­манітних засобів, зокрема і шляхом обмеження мож­ливостей боржника самостійно розпоряджатися своїм майном. Але під час процедури розпорядження майном боржник має право задовольняти лише ті вимоги кре­диторів, на які не поширюється дія мораторію. У статті

визначається, що судова практика керується відповід­ним законодавством і правильно визначає незаконність учинених боржником дій із погашення кредиторської заборгованості в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Кодексом України із процедур банкрутства закрі­плено положення, що всі кредитори, а не тільки кон­курсні, можуть оскаржувати договори, укладені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або укладені боржником протягом трьох років перед відкриттям провадження у справі про банкрутство, якщо такі завдали збитків боржнику чи кредиторам. Раніше в Законі України «Про віднов­лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» цей строк був обмежений одним роком.

Доведено, що процедура ліквідації менш ефектив­на, ніж процедура санації, оскільки під час реалізації майнових активів боржника кредитори отримують у п’ять - десять разів менше їхньої балансової вартості. З іншого боку, ліквідація боржника - це крайній спосіб отримання заборгованості.

Біографія автора

О. О. Рубан, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2

Посилання

1. Ruban O.O., Nadon V.V., Yavor O.A. Capitalization of payments as a way to compensate the damage to life and health of an individualin case of a legal entity’s bankruptcy. Financial and credit activity: problems o f theory and practice. 2019. № 1. P. 515-521.
2. Європейська конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства ETS № 136 від 5 червня 1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_540.
3. Жуков С.В. Кодекс з процедур банкрут¬ства: суддя Верховного Суду про ТОП 15 новел.

52
Прикарпатський юридичний вісник
URL: http://finbalance.com.ua/news/Kodeks-z-pro- tsedurbankrutstva-suddya-Verkhovnoho-Sudu-pro-TOP 15-novel.
4. Вечірко І. О. Проблеми проведення розрахун¬ків з кредиторами у процедурі розпорядження майном боржника. Санація та банкрутство : науково-прак¬тичний журнал. 2006. № 3. С. 78-81.
5. Про виконавче провадження : Закон Украї¬ни від 21 квітня 1999 р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 24. Ст. 207.
6. Кодекс України з процедур банкрутства. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2597-19#Text.
7. Постанова КГС ВС від 26 січня 2021 р. у спра¬ві № 910/19006/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/94696469.
8. Про відновлення платоспроможності боржни¬ка або визнання його банкрутом : Закон України від 14 травня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. Ст. 440.
9. Жуков С.В. Проблемні питання визнання не¬дійсними правочинів боржника у справі про банкрут¬ство. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства : збірка наукових статей / за заг. ред. С.В. Жукова. URL: http://supreme.court.gov.ua/ userfiles/media/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_ out.pdf.
10. Господарський процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.
11. Постанова пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 15. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/v0015700-09.
12. Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулю¬вання відносин у процедурі банкрутства : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 152 с.
13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрут¬ство підприємств : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 412 с.
14. Поляков Б.М. Право несостоятельности (бан¬кротства) в Украине. Киев : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре»», 2003. 440 с.
Опубліковано
2021-08-31