ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКУ НАЙМОДАВЦЯ З ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  • М. П. Тиндик Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: договір прокату транспортно¬го засобу, наймодавець, обов’язок із передання транспортного засобу, якість транспортного за¬собу, комплектність транспортного засобу, місце передання транспортного засобу, строк передання транспортного засобу, term of transfer of vehicle

Анотація

Тиндик М. П. Зміст обов’язку наймодавця з пе- редання транспортного засобу за договором прокату транспортного засобу. - Стаття.

У статті проведено загальне дослідження й аналіз змісту обов’язку наймодавця з передання транспортного засобу за договором прокату тран­спортного засобу. Досліджено питання щодо яко­сті транспортного засобу в момент передання його наймодавцем наймачеві, строку та місця передан- ня транспортного засобу.

Автор наголошує на тому, що зміст і особливос­ті виконання наймодавцем обов’язку з передання транспортного засобу у прокат зумовлені особли­вістю його предмета. Вимоги до стану окремих видів транспортних засобів, що визначають мож­ливість їх використання, установлені законом. Також особливість цього предмета визначальним чином впливає на строк, місце та спосіб виконан­ня досліджуваного обов’язку наймодавця.

Обґрунтовано положення про те, що передання транспортного засобу за договором прокату тран­спортного засобу може здійснюватися не лише шляхом активних дій наймодавця, прикладом чого може бути каршерінг.

Визначено, що велике значення для належно­го виконання обов’язку наймодавця з передання транспортного засобу в користування наймачеві має строк його виконання. Від строку виконан­ня згаданого обов’язку наймодавцем залежить подальший розвиток правовідносин із прокату транспортного засобу, оскільки саме з моменту передання транспортного засобу в наймача з’яв­ляється можливість його використання та вини­кають відповідні обов’язки у правовідношенні з договору прокату (використовувати транспортний засіб за цільовим призначенням, забезпечувати його збереження в нормальному стані тощо).

Зазначено, що негайна (невідкладна) переда­ча наймодавцем транспортного засобу у прокат є характерною для реального договору прокату транспортного засобу, тоді як у разі консенсу­ального договору строк передання транспортного засобу варто обумовлювати в договорі, оскільки між укладенням договору та переданням тран­спортного засобу в цьому разі все ж таки прохо­дить деякий період часу, хоча незначний, але розумно необхідний для вчинення сторонами відповідних дій.

Зроблено висновок про те, що законом встанов­лено вимоги щодо якості транспортного засобу, який передається в користування за договором прокату. Отже, якщо транспортний засіб не від­повідає нормативно встановленим вимогам до екс­плуатації в частині його технічного стану, комп­лектності, то його якість є неналежною, він не може бути переданий наймодавцем наймачеві за договором прокату, оскільки використання його за цільовим призначенням є неможливим.

Біографія автора

М. П. Тиндик, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри цивільного права № 2

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
2. Левенсон Д.С. Договор аренды транспортных средств. Москва : Юрид. лит., 1969. 120 с.
3. Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств : дис. ... канд. юрид. наук:
12.0. 03. Харків, 2000. 181 с.
4. Чуркін І.А. Договір найму (оренди) транспорт¬ного засобу без екіпажу : дис. ... канд. юрид. наук:
12.0. 03. Харків, 2015. 194 с.
5. Що таке каршерінг авто. URL: https:// sollyplus.rent/uk/blog/chto-takoe-karsherynh/ (дата звернення: 05.06.2021).
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звіт¬ність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 365 (зі змінами).
7. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортно¬го засобу : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2002. 163 с.
8. Федорончук А.В. Договір прокату : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Івано-Франківськ, 2015. 229 с.
9. Калаур І.Р. Договірні зобов’язання про пе¬редання майна у користування в цивільному праві України : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. 452 с.
10. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII. Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республі¬ки. 1991. № 30. Ст. 379 (зі змінами).
11. Статут автомобільного транспорту УРСР, затверджений постановою Ради міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/401-69-H.
12. Порядок надання в тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового та госпо¬дарського вжитку : наказ Українського союзу об’єд¬нань підприємств та організацій побутового обслугову¬

вання населення від 16 грудня 1999 р. № 46. Офіційний вісник України. 2000. № 3. С. 189. Ст. 103.
13. Про транспорт : Закон України від 10 листо¬пада 1994 р. № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст. 466 (зі змінами).
14. Правила дорожнього руху, затверджені поста¬новою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10 жовт¬ня 2001 р. Офіційний вісник України. 2001. № 41. С. 35. Ст. 1852 (зі змінами).
Опубліковано
2021-08-31