ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

  • Д. О. Дмитренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: робочий час, етапи становлення, тривалість робочого часу, фабричні закони, робочий тиждень

Анотація

Стаття присвячена дослідженню етапів розвит­ку й становлення правового регулювання робочого часу в Україні. Автор виділяє 7 етапів становлення та розвитку:

  • початок XIX століття - 1861 рік (із першої збірки законів на основі звичаєвого права до скасування крі­пацтва в Російській імперії);
  • 1861-1917 роки (зі скасування кріпацтва до фор­мування фабричного законодавства);
  • 1917-1940 роки (з приходу до влади більшовиків після Жовтневої революції до введення безперервного виробництва під час Другої Світової війни);
  • 1940-1956 роки (з введення безперервного вироб­ництва до його скасування та скасування судової відпо­відальності за самовільне залишення роботи);
  • 1956-1971 роки (зі скасування безперервного ви­робництва до прийняття Кодексу Законів про працю УРСР);
  • 1971-1991 роки (з прийняття Кодексу Законів про працю УРСР до проголошення Незалеж­ності України);
  • 1991 рік - сьогодення (з проголошення Незалеж­ності України до сучасності).

Проаналізовано правове регулювання робочого часу протягом кожного періоду.

З’ясовано, що до перших нормативних актів, що ре­гулювали трудові відносини, належить Положення від 24 травня 1835 року «Про відносини між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які поступа­ють на роботи за найманням», за яким роботодавець зо­бов’язувався видавати правила внутрішнього трудово­го розпорядку, котрі були розміщені на стінах робочих кімнат або контори фабрики. Проте максимальна три­валість робочого часу була вперше встановлена Зако­ном від 2 червня 1897 року «Про тривалість і розподіл робочого часу в закладах фабрично-заводської та гірни­чої промисловості», яка не повинна була перевищувати 11,5 годин на день і 70 годин на тиждень для повноліт­ніх і 6 годин на день для осіб, які не досягли шістнадця­тирічного віку, з вихідним днем у неділю. Визначено, що з 1940 до 1956 року Наказом, який поширювався на всю територію СРСР, був введений восьмигодинний робочий день і семиденний робочий тиждень із заборо­ною самовільного залишення робітниками й службов­цями підприємств та установ.

Зроблено висновок, що найвизначнішим ета­пом розвитку правового регулювання робочого часу в Україні стало прийняття Кодексу законів про працю 10 грудня 1971 року, який діє на території України до­тепер. На сучасному етапі проводиться активна робота над проєктом нового Трудового Кодексу України, поло­ження якого адаптовані до сучасних умов праці.

Біографія автора

Д. О. Дмитренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Посилання

1. Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах Євроінтегрції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. ; Харківський національний пе¬дагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2017. 234 с.
2. Шевченко О.А. Особливості правового регу¬лювання робочого часу в умовах ринкової економіки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 ; Східноукраїнський Національний Університет імені В. Даля. Луганськ, 2012. 181 с.
3. Шпаковский Ю.Г., Потапчук И.В. Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими оные по найму 24 мая 1835 г. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 10. С. 261-262. URL: https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/280
4. Иванов Г.С. Охрана труда: от античности к современности. Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Том 8. № 3. С. 1-13. URL: http://naukovedenie. ru/PDF/16EVN316.pdf.
5. Мельничук Н.С. Причини й наслідки скасування кріпосного права в Галичині в складі
Австрійської монархії (історико-правові аспек¬ти). Право і суспільство. 2015. № 5 (2). С. 7-13. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/ 5_2_2015/part_2/4.pdf.
6. Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпо¬сного права в 1861 р. Український історичний жур¬нал. 2011. № 1. С. 34-51. URL: http://history.org.ua/ JournALL/journal/2011/1/3.pdf.
7. Литвиновъ-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция. Изд. 2-е., испр. и доп. Санкт-Петербургъ. : Типографія А.С. Суворина, Зртелевъ пер. Д. 13, 1904. 372 с. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Litvinov/index. htm.
8. Устав о промышленном труде с правилами и разъяснениями / COCT. В.В. Громан. Пг. 1915. Свод за¬конов Росс. Имп. Т. XI. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1913. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm.
9. Про восьмигодинний робочий день : Де¬крет Ради Народних Комісарів РСФРР від 29 жовтня 1917 року. URL: http://www.economics.kiev.ua/ download/ZakonySSSR/data04/tex17589.htm.
10. Терлюк І.Я. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних держав¬них формацій (1917-1921 рр.) : Законодавчий аспект. Вісник Національного університету «Львівська полі¬техніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 316¬322. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/ journal-paper/2017/aug/5785/vnulpurn201685550. pdf.
11. Боєва О.С. Деякі аспекти судового захисту тру¬дових прав за часів становлення державності України (1917-1922 рр.). Частина 2./ Науковий вісник Ужго¬родського національного університету. Серія: Право. 2016. № 41. Том 1. С. 161-166. URL: http://visnyk- juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2020/12/ No.41-1.pdf.
12. Кодекс Законов о Труде РСФСР 1922 года.
URL: https://pravo.by/ImgPravo/pdf/sm_full.aspx_
guid=1711831479396362.pdf.
13. Актуальные проблемы трудового права : учеб¬ник для магистрантов / отв. ред. Н.Л. Лютов. Москва : Проспект, 2017. 688 с. URL: https://publications.hse. ru/mirror/pubs/share/direct/227162226.
14. Працівник з ненормованим робочим днем : Постанова НКП СРСР від 13 лютого 1928 року № 106. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3358.htm.
15. Метіль А.С. Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні. Науковий вісник Із¬маїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. 2017. № 37. С. 259-263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2017_37_37.
16. Про перехід підприємствами та установами Союзу РСР на безперервне виробництво : Постанова НКП СРСР від 26 серпня 1929 року. URL: http://www. libussr.ru/doc_ussr/ussr_3590.htm
17. Про перехід на восьмигодинний робочий день і на семиденний робочий тиждень та на забо¬рону самовільного залишення робітниками і служ¬бовцями підприємств й установ : Наказ Прези¬дії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm
18. Про порядок проведення Наказу Президії Верховної Ради СРСР від 26. Червня 1940 року «Про перехід на восьмигодинний робочий день і на семи¬денний робочий тиждень та на заборону самовільного залишення робітниками і службовцями підприємств й установ : Постанова Ради Народних Комісарів СРСР від 27 червня 1940 року № 1104. URL: http://www.libussr. ru/doc_ussr/ussr_4255.htm.

19. Про скасування судової відповідальності робіт¬ників і службовців за самовільне залишення підприємств та установ, і за прогул без поважних причин : Наказ Президії Верховної Ради СРСР від 25 квітня 1956 року. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5077.htm.
20. Про режим робочого часу робітни¬ків і службовців у воєнний час : Наказ Прези¬дії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1941 року. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4322.htm
21. Про відпустки та умови праці підлітків : Наказ Президії Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1955 року. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5024.htm.
22. Про встановлення шестигодинного робочого дня для підлітків віком від 16 до 18 років : Наказ Пре¬зидії Верховної Ради СРСР від 25 травня 1956 року. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5091.htm
23. Про скорочення робочого часу до сорока го¬дин на тиждень : Конвенція МОП. № 47 від 22 черв¬ня 1935 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_145#Text.
24. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. База даних «Законо¬давство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text.
25. Про проголошення незалежності України : По¬станова Верховної Ради Української РСР від 24 верес¬ня 1991 року № 1427-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1427-12#Text.
26. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у зв’язку з встановленням 40-годин- ного робочого тижня : Закон України від 17 листопа¬да 1993 року № 3610-ХІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3610- 12#Text.
27. Про працю : Проєкт Закону України від 28 грудня 2019 року № 2709. База даних «Законодав¬ство України». URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=67833.
Опубліковано
2021-08-31