М’ЯКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • А. Й. Іванський Національна академія правових наук України
Ключові слова: джерела фінансового права, м’яке право, фінансові правовідносини, модельне законодавство

Анотація

Іванський А. Й. М’яке право в системі джерел фінансового права України. - Стаття.

У статті розглянуто систему джерел фінансового права України й визначено м’яке право як один із ре­гуляторів фінансових правовідносин. Установлено, що джерела фінансового права - це форми вираження правових приписів через нормативні акти як результат діяльності компетентних органів держави, які вста­новлюють чи санкціонують правові норми, обов’язкові для сторін фінансових правовідносин, що становлять предмет фінансового права.

Визначено, що м’яке право як джерело фінансо­вого права містить рішення, резолюції міжнародних фінансових організацій, що мають рекомендаційний характер, політичні домовленості, які впливають на регулювання фінансових правовідносин і модельне законодавство, котре може бути застосовано в регулю­ванні фінансових правовідносин.

Досліджено, що норма м’якого права, як і внутріш­ньодержавна правова норма, по суті встановлює певну модель чи стандарт відповідної поведінки суб’єктів міжнародного права й без механізму її імплементації на національному рівні є лише фікцією. М’яке пра­во може бути імплементованим до національного законодавства за допомогою матеріальної інкорпора­ції, коли положення вводяться у внутрішньодержавне право через нормативно-правові акти.

Розглянуто, що використання норм м’якого права в регулюванні фінансових правовідносин на

 

національному рівні опосередковано тим, що м’яке право здатне оперативно розв’язувати фінансові про­блеми, що виникають, стимулюючи водночас нор- мотворчу діяльність міжнародних організацій і дер­жав на рівні укладення політичних домовленостей спрощеним механізмом санкціонування, моніторингу й нагляду за дотриманням м’якого права, одночасною гармонізацією фінансового законодавства й збережен­ням суверенітету держави у сфері фінансово-правового регулювання.

Виокремлено варіанти значення актів м’якого пра­ва, які й визначають їхнє місце в європейській системі джерел права, зокрема такі як: необов’язкова допомога під час інтерпретації, обов’язкова допомога під час ін­терпретації та забезпечення послідовної інтерпретації.

Біографія автора

А. Й. Іванський, Національна академія правових наук України

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,

головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформації, безпеки та права

Посилання

1. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право : учебное пособие. Харьков : Легас, 2003. 360 с.
2. Дмитрик О.О. Джерела фінансового пра¬ва: проблеми та перспективи розвитку : монографія. Харків : Апостроф, 20і0. 328 с.
3. Фінансове право України : навчальний по¬сібник ; за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархомен- ко-Цироциянц. Одеса : Фенікс, 2012. 190 с.
4. Міжнародне право. Основи теорії : підручник // В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній ; ред.
B. Г. Буткевич. Київ : Либідь, 2002. 608 с.
5. Смирнова К.В. Концепція «м’якого» права (soft law) в міжнародному праві та праві Європейсько¬го Союзу. Український часопис міжнародного права. 2012. № 3. С. 74-78.
6. Савасков П.В. Нормы международного мягко¬го права. Международное право / отв. ред. Ю.М. Коло¬сов, В.И. Кузнецов. Москва, 1998. С. 22 - 23.
7. Шалінська І.В. Акти «м’якого права»: понят¬тя та значення у міжнародному правопорядку. Соціо¬логія права. 2011. № 2. URL: http://dspace.nbuv.gov. ua/bitstream/handle/123456789/39605/17-Shalinska. pdf?sequence=1 (дата звернення: 20.06.2021).
8. Шеремет О.С., Жиденко Я. А. Тенденції та перспективи розвитку «м’якого права». Дер¬жава та регіони. Серія «Право». 2011. Вип. 4.
C. 174-176. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ period/article/11355/% (дата звернення: 20.06.2021).
9. International Law / Edited by Antonio Cassese.
Second Edition. Oxford University Press, 2005. P. 196. URL: http://www.goodreads.com/book/show/93862.
International_Law (дата звернення: 20.06.2021 р.).
10. Candelaria M. Sedfrey. The Legal Characterization of the Asia-Pacific the Economic Cooperation (APEC) and the Individual Action Plans in International Law. 2008. P. 432.
11. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підруч¬ник. Київ : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. 520 с.
12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государ¬ства : учебник для юридических вузов и факультетов. Москва : НОРМА, 1999. 552 с.
13. Статут ООН і Статут Міжнародно¬го Суду : Міжнародний документ від 26 червня 1945 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 20.06.2021).
14. Лімська декларація керівних принци¬пів контролю : Міжнародний документ від 01 січ¬ня 1977 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/604_001# Text (дата звернення: 20.06.2021).
15. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII / Верховна Рада Украї¬ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939- 12#Text (дата звернення: 20.06.2021).
16. Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг. Пересмотренная редакция: май 2009 года. Ев-ропейский банк реконструкции и развития. Лондон, Соединенное Королевство. URL: file:///C:/Users/PK/ Downloads/6.pdf (дата звернення: 20.06.2021).
17. Типовая конвенция Организации Объединен¬ных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающими¬ся странами. URL: https://www.un.org/esa/ffd/wp- content/uploads/2014/09/UN_Model_2011_UpdateRu. pdf (дата звернення: 20.06.2021).
18. Податковий кодекс України : Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада Украї¬ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17 (дата звернення: 20.06.2021).
19. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво : Міжнародний документ від 09 ли¬стопада 2006 р. № 208_012. База даних «Законодав¬ство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/208_012#Text (дата звернення: 20.06.2021).
20. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінан¬сове співробітництво : Міжнародний документ від 18 жовтня 2016 р. № 578_027-16. База даних «Законодав¬ство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/578_027-16#Text (дата звернення: 20.06.2021).
Опубліковано
2021-08-31