СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ДОКТРИНИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  • В. А. Медяник Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: соціальна політика, законодавство, реформування, стратегія розвитку, пріоритетність, механізми

Анотація

Медяник В. А. Стан адміністративно-право­вого регулювання сучасної доктрини соціальної політики. - Стаття.

У статті проаналізовано основні нормативно-право­ві акти, які регламентують діяльність у напрямі соці­альної політики. Констатовано, що сьогодні законодав­че та нормативно-правове забезпечення соціальної політики перебуває на стадії формування (відсутнє законодавче підґрунтя окремих напрямів діяльності; наявне дублювання одних і тих самих питань у різних законодавчих документах; підзаконні акти в багатьох випадках спотворюють положення окремих законів). Визначено, що основним законом України є її Консти­туція, до основних програмних документів, які визна­чають сучасну стратегію державної соціальної політи­ки на державному рівні, віднесено Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», Програму діяльності Кабі­нету Міністрів України, наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні пері­оди, що настають за плановим (2021-2022 роки). Тео­ретично обґрунтовано, що наявні програмні документи в напрямку соціальної політики: розвиток соціальної сфери розглядають не як пріоритет, а в контексті реа­лізації європейської інтеграції та подолання економіч­ної кризи; передбачають пріоритети трансформацій у таких галузях соціальної сфери, як: соціальна під­

 

тримка окремих верств населення; гендерна рівність; інклюзія соціальної сфери: реформа системи охорони здоров’я та освіти. Розвиток інших галузей соціальної сфери першочергового пріоритету не має, хоча держа­вою передбачається фрагментарна реалізація певних заходів; є неузгодженими між собою щодо напрямів розвитку тих чи інших галузей соціальної сфери. Зро­блено висновок, що сьогодні відсутня комплексність та системність у визначенні змісту програмних докумен­тів щодо соціальної політики, не визначено їх ієрархію, недосконалою є науково-теоретична та методологічна розробка стратегії, концепції, планів дій розвитку со­ціальної сфери. Сучасна стратегія державної політики має ґрунтуватися на політичних, економічних, пра­вових і організаційних заходах. Вона повинна бути втілена у програмному документі, в якому мають ці заходи міститися і закріплюватися, а також передба­чати повноваження органів публічної адміністрації з її реалізації.

Біографія автора

В. А. Медяник, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат політичних наук, доцент кафедри загально-правових дисциплін

Посилання

1. Лопушняк Г.С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України : моно-графія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с. C. 38.
2. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.
3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 471. URL : www.kmu.gov.ua/npas/ pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu- ministriv-t120620.
4. Про затвердження Стратегічного плану ді¬яльності Міністерства соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що наста¬ють за плановим (2021-2022 рр.): наказ Міністерства соціальної політики України від 07.02.2020 р. № 97. URL : www.msp.gov.ua/documents/5641.html.
5. Про затвердження Державної стратегії регіо¬нального розвитку на період до 2020 року : постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. URL: www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/ derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne- planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna- strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020- roku.
6. Молоканова В.М. Моніторинг практичної реа¬лізації стратегії сталого розвитку в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 11-12. С. 85-92.
7. Ткач О. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України. Освіта регіону. 2013. № 2. С. 67-71. URL : http://social-science.com. ua/article/1035.
Опубліковано
2021-08-31