ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • М. С. Міхровська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: цифрова трансформація, електро¬нне урядування, державне управління, цифрова сфера

Анотація

Міхровська М. С. Деякі аспекти модернізації державного управління в контексті цифрових трансформацій. - Стаття.

Вже більше десяти років в Україні відбуваються важливі перетворення, які, вживаючи сучасну термі­нологію, можна визначити як цифрові трансформації. Загалом, трансформація - це перехід від застарілих засад, принципів до чогось нового та сучасного. Тоді як цифрова трансформація - явище нового характе­ру, це повна зміна алгоритму спілкування між держа­вою та громадянином за допомогою новітніх цифрових технологій, які впроваджуються в усі сфери життя суспільства. Елементами цифрових трансформацій ми можемо визначити і цифровізацію, і оцифровування, і електронне та цифрове урядування. Автор звертає увагу на сучасний стан закріплення цих явищ у законодавстві України та на недоліки наявних визначень.

Автором зауважено, що одним із небагатьох визначень, яке є в законодавстві України в цій сфе­рі, є визначення електронного урядування. Звернено особливу увагу на те, що ця дефініція надана через приз­му державного управління, яке не тільки є застарілим явищем, що дісталося нам у спадок від радянського ми­нулого, а ще і не вживається в Основному Законі. Проа­налізовано, що державне управління характеризується певними особливостями, такими як визначений суб’єк­тний склад та специфіка у зв’язках між суб’єктами.

У статті підкреслено, що цифрова трансформація та цифрове урядування для України є новими, майже не дослідженими явищами, тоді як у багатьох інших країнах ці поняття вже давно стали невід’ємною скла­довою частиною повсякденного життя. Міжнародні ор­ганізації також часто вживають ці терміни як синоні­мічні та не проводять чіткого розмежування між ними.

Автором зроблено висновки, що через ряд об’єк­тивно зумовлених причин ні електронне урядуван­ня, ні цифрова трансформація та її складові части­ни не можуть визначатися через призму державного управління, відтак необхідним є прийняття окремо­го закону, який би закріпив необхідні визначення у цифровій сфері.

Біографія автора

М. С. Міхровська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права та процесу Інституту права

Посилання

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Розпоря¬дження Кабінету Міністрів України. № 67-р. 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018- р#ТехЬ
2. Про схвалення Концепції розвитку елек¬
тронного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України. 2010. № 2250-р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010- р#Text (втратив чинність).
3. Про схвалення Концепції розвитку електро¬нного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України. № 649-р. 2017. URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text.
4. Конституція (Основний Закон) України : при- йнятя Верховною Радою Української РСР 20 квіт. 1978 р. URL : www.zakon1.rada.gov.ua (втратив чинність)
5. Авер’янов В. Ще раз про зміст і співвідношен¬ня понять «державне управління» і «виконавча вла¬да»: полемічні нотатки. Право України : Респ. юрид. журнал. 05/2004. № 5. С. 113-116.
6. Нижник Н.Р. Деякі аспекти сучасної концеп¬ції державного управління в Україні. Вісник УАДУ. 1995. Вип. 4. С. 17-18.
7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. Юрид. Лит., 1997. 400 c.
8. Міхровська М. Роль реординаційних відно¬син у демократизації виконавчої влади. Вісник Ки¬ївського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2013. Вип. 2. С. 91-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_2
9. Бурганова Л.А. Социология управления : учебник. Киев : Изд-во КГТУ, 2007. 246 с.
10. Курашвили Б.П. Очерк теории государствен¬ного управления. Наука. 1987. 294 с.
11. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інте¬грації. URL : www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007- 2/07btodei.pdf.
12. Трансформація. Словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/transformacija.
13. Про забезпечення реалізації деяких питань цифрового розвитку (наказ Державного агентства з пи¬тань електронного урядування України). № 24. 2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024883- 19#Text.
14. Про затвердження плану дій із впроваджен¬ня Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021-2022 роках (розпорядження Кабінету Міністрів України). № 149. 2021. URL : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/149-2021-р?find=1&text=цифров+тран- сформац#w2_1.
15. Куйбіда В.С., Карпенко О.В., Наместнік В.В. 2018. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національ¬ної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. № 1. С. 5-10. URL : http://nbuv.gov.ua/UjRN/vnaddy_2018_1_3.
16. United Nations E-government survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable
Development.URL: https://publicadministration. un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020- Survey/2020%20UN%20E-Government%20 Survey%20(Full%20Report).pdf.
Опубліковано
2021-08-31