АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ

  • О. Є. Панфілов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. Л. Калімбет Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, Кабінет Міністрів України, публічне адміністрування, публічний інтерес, компетенція

Анотація

Панфілов О. Є., Калімбет А. Л. Адміністратив­но-правовий статус Кабінету Міністрів України: ха­рактеристика поняття та змісту. - Стаття.

У статті досліджено поняття і сутність адміністра­тивно-правового статусу Кабінету Міністрів України, виокремлено та проаналізовано його складові частини

з урахуванням сучасних правових реалій. Встановле­но, що адміністративно-правовий статус являє собою сукупність конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплюються за відповідним суб’єк­том визначеними нормативно-правовими актами та га­рантовані державою.

Виокремлено структуру адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України шляхом детермі­нування таких елементів, як: 1) нормативно-правова основа; 2) принципи функціонування; 3) мета та завдан­ня; 4) компетенція; 5) порядок формування; 6) порядок ухвалення рішень.

Визначено, що нормативну основу діяльності Кабінету Міністрів України становлять акти загаль­ного характеру, які встановлюють основні положен­ня про органи виконавчої влади, і акти спеціального характеру, які конкретизують усі важливі аспекти діяльності Кабінету Міністрів України.

Доведено, що метою функціонування Кабінету Мі­ністрів України як суб’єкта публічної адміністрації виділено забезпечення публічних інтересів, а також здійснення належного публічного адміністрування в тих сферах суспільних відносин, у межах яких його наділено повноваженнями. Завдання як елемент адміністративно-правого статусу спрямовано на конкретизацію мети та відображено на нормативно­му рівні.

Встановлено, що компетенція Кабінету Міністрів України складається з таких трьох елементів, як: повноваження, предмет відання, функції. Визначено, що повноваження є сукупністю прав та обов’язків, якими наділено вищий орган виконавчої влади. Як предмет відання визначаються сфери суспільних відно­син, у межах яких можуть бути реалізовані закріплені за Кабінетом Міністрів України повноваження.

Виділено, що функції як структурний елемент компетенції Кабінету Міністрів України можна по­ділити на соціально орієнтовані та внутрішньо орі­єнтовані. Визначено, що через соціально орієнтовані функції Кабінету Міністрів України функції виявля­ється основний сенс і зміст публічного адміністру­вання, реалізується його призначення щодо виконан­ня своїх обов’язків перед суспільством. Визначено, що внутрішньо орієнтовані функції Кабінету Міні­стрів України спрямовані всередину вищого органу виконавчої влади і здійснюються для забезпечення умов нормального функціонування цього органу, його належної самоорганізації та самозбереження.

Біографії авторів

О. Є. Панфілов, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

А. Л. Калімбет, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D 1%80#Text (дата звернення: 02.12.2020).
2. Кодекс адміністративного судочинства Украї¬ни : Закон України від 6 липня 2005 р. № № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747- 15#Text (дата звернення: 02.12.2020).
3. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення:
02.12.2020) .
4. Про Кабінет Міністрів України : Закон Украї¬ни від 27 лютого 2014 р. № 794-VII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#n62 (дата звер¬нення: 02.12.2020).
5. Про затвердження Реґламенту Кабінету Міні¬стрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text (дата звер¬нення: 02.12.2020).
6. Про склад Кабінету Міністрів України : Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1574/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1574/99#Text (дата звернення: 02.12.2020).
7. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адмі¬ністративне право : навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
8. Білокур Є.І. Функції державного упра¬вління: поняття, особливості, правове регулювання : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2015. 194 с.
Опубліковано
2021-08-31