ПОТЕРПІЛІ ВІД ПОСЯГАННЯ НА ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПІЗНАННЯ

  • Г. В. Логвинський
Ключові слова: кримінальне право, право¬суддя, потерпілий, захисник, представник особи, правозахисник

Анотація

Логвинський Г. В. Потерпілі від посягання на за­хисника чи представника особи: кримінально-правове пізнання. - Стаття.

У статті розглянуто поняття та юридичний зміст категорії потерпілих від посягання на захисника чи представника особи. Запропоновано внесення змін до відповідних норм Кримінального кодексу Украї­ни в розділі XVIII Особливої частини. Розділ XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» містить низку норм, в яких присутній захисник чи представник особи як потерпілий від кримінальних правопорушень. Усім загальним ознакам потерпілого відповідають особи, які можуть бути потерпілими від кримінальних правопорушень, передбачених стаття­ми 398, 400 Кримінального кодексу України, а саме: захисник, представник особи та його близькі родичі. На думку автора, потерпілою від кримінальних пра­вопорушень, передбачених статтями 398, 400 Кримі­нального кодексу України, може бути особа, яка здійс­нює правозахисну діяльність і під якою слід розуміти фізичну особу, котра особисто (за власною ініціативою чи на підставі уповноважувального акту) або як учас­ник відповідної правозахисної організації здійснює діяльність щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів окремих осіб чи груп осіб шляхом сприяння усуненню порушених прав і свобод, їх відновленню та профілактиці таких порушень. Такою особою може бути захисник у кримінальному чи адміністративно­му провадженні, представник (законний представник) підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивіль­ного позивача й відповідача, юридичної особи в цивіль­ному, господарському, кримінальному чи адміністра­тивному провадженнях, окрема особа як член групи чи асоціації щодо сприяння ефективному усуненню всіх порушень прав і основоположних свобод людини або певних груп людей, а також близькі родичі й чле­ни сім’ї особи, яка здійснює правозахисну діяльність. З урахуванням такої пропозиції слід слова «захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’яза­ною з наданням правової допомоги» в статтях 398-400 Кримінального кодексу України замінити на слова «особи, яка здійснює правозахисну діяльність».

Біографія автора

Г. В. Логвинський

заслужений юрист України, адвокат, правозахисник

Посилання

1. Грищук В.К. Загальний, родовий та безпосе¬редні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я
людини. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2002. Вип. 1. С. 75-86.
2. Міщук І.П. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я захисника чи представника особи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2013. 241 с.
3. Решнюк А.В. Потерпілий як структурна ча¬стина (елемент) об’єкта злочину, передбаченого ст. 400 КК України. Юридична наука. 2014. № 6. С. 113-119.
4. Кримінальний процесуальний кодекс У країни : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Вер¬ховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17 (дата звернення: 07.11.2020).
5. Конституція України : Закон України від
28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakоn2.rada.gоv.ua/laws/
shоw/254% D0%BA/96-% D0% B2% D1% 80 (дата звер¬нення: 10.11.2020).
6. Кодекс України про адміністративні пра¬вопорушення : Закон України від 07 грудня 1984 р. № 8073-X / Верховна Рада України. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/conv/ parao609#o609 (дата звернення: 09.11.2020).
7. Кодекс адміністративного судочинства Украї¬ни : Закон України від 06 липння 2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/2747-15/paran508#n508 (дата звернен¬ня: 12.11.2020).]
8. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV / Вер¬ховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15/paran242#n242 (дата звернення:
12.11.2020) .
9. Господарський процесуальний кодекс Украї¬ни : Закон України від 06 листопада 1991 р. № 1798- XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1798-12/paran251#n251 (дата звер¬нення: 12.11.2020).]
10. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 червня 2011р. № 3460-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3460-17 (дата звернення: 17.12.2020).
11. Правозахисники. Deutsche Welle : вебсайт. URL: https: //www.dw.com/uk/правозахисники/t-191 67990 (дата звернення: 12.05.2021).
12. Українські правозахисники. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ка- тегорія:Українські_правозахисники (дата звернення:
12.05.2021) .
13. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Українська Гельсінська спілка з прав людини : офіцій¬ний сайт. URL: https://helsinki.org.ua/ (дата звернен¬ня: 12.05.2021).
14. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР / Верховна Рада України. URL: https: //zakon .rada. gov. ua/laws/show/776/9 7-вр (дата звернення: 12.05.2021).
15. Декларація про право і обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захища¬ти загальновизнані права людини та основоположні свободи : Резолюція Генеральної Асамблеї Організа¬ції Об’єднаних Націй від 9 грудня 1998 р. № 53/114. База даних «Законодавство України». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_349 (дата звернен¬ня: 12.05.2021).
16. Правозахисники: захищаючи права людини. Виклад фактів № 29 / ГО «Харківська правозахисна група». Харків, 2020. 56 с.
Опубліковано
2021-08-31