РЕЛІГІЙНИЙ МОТИВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

  • С. О. Лук’янченко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: кримінальне право, криміналь¬ні правопорушення, життя, здоров’я, релігійний мотив

Анотація

Лук’янченко С. О. Релігійний мотив у криміналь­них правопорушеннях проти життя та здоров’я: про­блемні питання. - Стаття.

У статті розглянуто поняття та сутність релігій­ного мотиву в кримінальних правопорушеннях про­

 

ти життя та здоров’я. Запропоновано внесення змін до відповідних норм Кримінального кодексу України в розділі ІІ Особливої частини. Розділ II Особливої ча­стини Кримінального кодексу України «Криміналь­ні правопорушення проти життя та здоров’я особи» містить низку норм, в яких присутній мотив «релі­гійної нетерпимості». Життя людини слід розглядати як природне поєднання її біофізіологічного існування із соціальним функціонуванням її особистості. Здо­ров’я на відміну від життя треба розуміти як елемент людського існування, що характеризує умови життя, його якість і визначається Всесвітньою організацію охорони здоров’я як сприйняття людьми свого поло­ження в житті залежно від культурних особливостей і системи цінностей та у зв’язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, турботам. Ураховуючи найвищу цінність для людини й суспільства таких об’єктів кримінально-правової охорони, як життя та здоров’я, великий суспільно небезпечний характер умисного вбивства й тяжкого тілесного ушкодження, катування та погрози вбивством, у тому числі з мо­тивів релігійної нетерпимості, вважаємо за доцільне збереження такої кваліфікувальної ознаки в частині другій статті 115 Кримінального кодексу України, частині другій статті 127 Кримінального кодексу України, частині другій статті 129 Кримінального кодексу України. Щодо частини другої статей 122, 126 Кримінального кодексу України, то вітчизняна судова практика й аналітичні матеріали вітчизняної кримінально-правової науки свідчать, що ці кримі­нальні правопорушення відсутні в практиці, і в разі їх вчинення доцільніше було б використання релігій­ного мотиву як обставини, яка обтяжує покарання за пунктом 3 частини першої статті 67 КК України: «вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи роз­брату або на ґрунті статевої приналежності».

Біографія автора

С. О. Лук’янченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри кримінального права

Посилання

1. Про внесення змін до Кримінального кодек¬су України щодо відповідальності за злочини з моти¬вів расової, національної чи релігійної нетерпимості : Закон України від 05 листопада 2009 р. № 1707-VI / Вер¬ховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1707-17 (дата звернення: 12.02.2021).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада Украї¬ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341- 14/ed20010405 (дата звернення: 10.02.2021).
3. Проект Закону про внесення змін до Кримі¬нального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релі¬гійної нетерпимості). База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?pf3516=2281-1&skl=7 (дата звернення:
12.02.2021) .
4. Вирок по справі 1/0510/131/2012 від 22 бе¬резня 2012 р. Гірницького районного суду м. Макіїв¬ки Донецької області. Єдиний державний реєстр су¬дових рішень : вебсайт. https://reyestr.court.gov.ua/ Review/25373939 (дата звернення: 12.02.2021).
5. Вирок по справі № 278/1904/17 від 17 жовтня 2018 р. Житомирського районного суду Житомирської області. Єдиний державний реєстр судових рішень : веб¬сайт. https://reyestr.court.gov.ua/Review/77154510 (дата звернення: 12.02.2021).
6. Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в Европе в 2015 году / И. Барна и др. ; под. ред. В. Энгеля. Москва : Эдитус, 2016. 113 с.
7. Демидова О. В 2017 году в ФРГ совершено по¬чти 100 нападений на христиан. Deutsche Welle : веб¬сайт. URL: https://p.dw.com/p/2s0Wk (дата звернен¬ня: 12.02.2021).
8. Сотула О. Кримінально-правова охорона жит¬тя людини у країнах романо-германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделюва¬ння : монографія. Харків : Видавець Іванченко І.С., 2015. 429 с.
9. Статут (Конституція) Всесвітньої організа¬ції охорони здоров’я : Міжнародний документ від 22 липня 1946 р. База даних «Законодавство України». URL: http: //za^n0 .rada. gоv. ua/laws/stow/99 5_5 99 (дата звернення: 14. 02. 2021).
Опубліковано
2021-08-31