АЛГОРИТМИ КВАЛІФІКАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

  • О. В. Ус Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: алгоритм кваліфікації, кваліфіка¬ція у кримінальному праві, кримінально-правова оцін¬ка вчиненого діяння, кримінально значуще діяння, етапи кваліфікації, правила кваліфікації, кримінально-правова норма

Анотація

Ус О. В. Алгоритми кваліфікації у кримінальному праві. - Стаття.

Стаття присвячена дослідженню алгоритмів ква­ліфікації у кримінальному праві. З’ясовано сутність та зміст алгоритму, алгоритмічних кроків і алго­ритмічного процесу. Встановлено, що алгоритм ква­ліфікації у кримінальному праві - це система дій, модель, програма виконання в певному порядку відповідної послідовності операцій, що визначають процес пошуку результату - встановлення складу кримінально значущого діяння, передбаченого кри­мінальним законом (кримінальне правопорушення; діяння, що не є кримінально протиправним, проте має кримінально-правове значення; посткримінальна поведінка особи).

Доведено, що для вирішення кваліфікаційного завдання алгоритмічний процес як система поступо­вих взаємозумовлених та взаємопов’язаних операцій потребує поступового надання відповідей на питання: «так» чи «ні», що зумовлює подальшу логіку побудо­ви запитань і розв’язання завдання щодо криміналь­но-правової оцінки кримінально значущого діяння.

Обґрунтовано, що алгоритм кваліфікації у кримінальному праві характеризується низкою особ­ливостей, як-от скінченність, дискретність, визначе­ність, масовість (загальність), однозначність, резуль­тативність.

Досліджено відмежування алгоритмів кваліфікації від етапів кваліфікації, що характеризуються сукупні­стю відносно відокремлених, пов’язаних один з одним періодів кримінально-правової оцінки щодо встанов­лення тотожності кримінального юридичного факту складу кримінально значущого діяння та закріплення результатів оцінки у правозастосовному акті, а також від правил кваліфікації, що становлять нормативні приписи, загальновизнані доктринальні положення та роз’яснення вищої судової інстанції, якими має керу­ватися суб’єкт кваліфікації під час обрання криміналь­но-правової норми для кримінально-правової оцінки кримінально значущого діяння.

Запропоновані загальні вимоги побудови алгорит­мів кваліфікації у кримінальному праві.

Біографія автора

О. В. Ус, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права № 1

Посилання

1. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/ (дата звер¬нення: 01.06.202І).
2. Шилов В.В. Удивительная история информа¬тики и автоматики. Москва : ЭНАС-Книга, 2013. 216 с.
3. Большой экономический словарь. URL: https://big_economic_dictionary.academic.ru /1253/% D0 % 90 % D0 % 9B% D0 % 93 % D0 % 9E% D0 %A0 %D0 %98 %D0 %A2 %D0 %9C (дата звернення: 01.06.2021).
4. Дядькин Д.С. Теоретические основы назначе¬ния уголовного наказания: алгоритмический подход. Санкт-Петербург : Юрид. центр «Пресс», 2006. 510 с.
5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных реше¬ний. Москва : Мир, 1976. 167 с.
6. Ус О.В. Кваліфікація у кримінальному праві України : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2020. 485 с.
7. Андреев И.В. Теоретико-правовые основы ква¬лификации преступлений : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 2000. 204 с.
8. Никонов В.А. Практикум по научным осно¬вам квалификации преступлений : учебное пособие. Тюмень : Юрид. ин-т МВД России, 1996. 72 с.
9. Ус О.В. Теорія та практика кримінально-пра¬вової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.
10. Управление, информация, интеллект / под ред. А.И. Берг и др. Москва : Мысль, 1976. 383 с.
Опубліковано
2021-08-31